فناوری V2V

۱۳۹۶-۱۲-۱۵
تکنولوژی LTA - تکنولوژی IMA - فناوری V2V

فناوری V2V شرکت تیس خودرو

این تکنولوژی توسط سازمان امنیت ترافیک ملی در کشور آمریکا به جهت به حداقل رساندن میزان تصادف در کشور اجرایی گردیده.  در این تکنولوژی از دو […]