تاسیس خودرو

۱۳۹۷-۱۲-۲۸

تاریخچه کوتاه از تاسیس اتومبیل در جهان

تاریخچه کوتاه از تاسیس خودرو در جهان طبق تحقیقات انجام شده و اسناد موجود اولین خودرو یا اینطور می توان بیان کرد که اولین وسیله متحرک […]