مدارک موردنیاز

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده فروش اقساطی خودرو

1.کپی برابر اصل کارت ملی متقاضی ( پشت و رو ) 
2.کپی برابر اصل شناسنامه متقاضی ( تمامی صفحات ) 
3.احراز محل سکونت متقاضی ( اجاره نامه یا سند ) 
4.اصل قبض تلفن ثابت به همراه آب یا برق یا گاز به آدرس محل سکونت متقاضی 
5.کپی کلیه مدارک شغلی متقاضی ( گواهی اشتغال به کار، جواز کسب، جواز تاسیس، آگهی ثبت، کارت بازرگانی ) 
6.پرینت حساب 6 ماهه به همراه معدل حساب جاری ارائه شده 
7.گواهی عدم چک برگشتی از حساب جاری ارائه شده 
8.گواهی امضاء متقاضی 
9.کپی برابر اصل کارت ملی ضامن ( پشت و رو ) 
10. کپی برابر اصل شناسنامه ضامن ( پشت و رو ) 
11.پرینت حساب 3 ماهه ضامن